ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางบำเพ็ญ เมืองมูล

พัฒนาการจังหวัดลำพูน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕" กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

คลังประกาศ/หนังสือสั่งการ

คลังประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (หนังสือเวียน)

พัฒนาชุมชนใสสะอาด

รายงานการประชุม

เอกสารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

โคก หนอง นา โมเดล