ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดลำพูน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔" กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

กฎระเบียบข้อบังคับ

เอกสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เอกสารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แบบฟอร์มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี