ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

พช.ลำพูน ลงพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น (รอบแรก) ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 🖍🖍วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. : ที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนมูล หมู่ที่ 8 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน/หัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด มอบหมายให้ ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมด้วย คณะทำงานฯ ประกอบด้วย นางปริศนา สายนะที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางนิตยา ดีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางรัศมี ศรีดาเพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชน และนางกัลยา ประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมี นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอทุ่งหัวช้าง นายอเนก ทาสัก ปลัดอาวุโส นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอทุ่งหัวช้าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง นายศรชัย ใต้ตา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนมูล ห้วหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 และนำเสนอข้อมูลฯ ในรูปแบบวีดีทัศน์/Powerpoint และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 จุด ได้แก่ ปาริชาติไหมไทย 🖌🖌การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนสำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติรวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 2) ประเภทกลุ่ม/องค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน 3) ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน 4) ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🖊🖊ทั้งนี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมคัดสรรฯ ทั้ง 3 ประเภท ดังนี้ 1) ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” /บ้านดอนมูล หมู่ที่ 8 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง 2) ประเภทกลุ่ม/องค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน /กองทุนแม่ของแผ่นดิน 3) ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน /ผู้นำ อช.ชาย นายวีระศักดิ์ กองคำ /ผู้นำ อช.หญิง นางนรีสรินทร์ ณ ลำพูน ssssssssssssssssssssss

21 มิถุนายน 2565 20:23 น.

นางบำเพ็ญ เมืองมูล

พัฒนาการจังหวัดลำพูน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕" กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

โคก หนอง นา โมเดล

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (หนังสือเวียน)

เอกสารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

รายงานการประชุม