ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางบำเพ็ญ เมืองมูล

พัฒนาการจังหวัดลำพูน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕" กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

โคก หนอง นา โมเดล

เอกสารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

รายงานการประชุม