ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดลำพูน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕" กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (หนังสือเวียน)

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประกาศ/ระเบียบ/คู่มือ/สื่อ)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

เอกสารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง