นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดลำพูน ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำพูน โดยดำเนินการฝ่ายเลขานุการ ในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

26 ธันวาคม 2562 /

11:10 น.