การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

19 เมษายน 2564 /

17:12 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

05 กุมภาพันธ์ 2564 /

16:22 น. /

ดาวน์โหลด