คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

07 กรกฎาคม 2565 /

15:12 น. /

ดาวน์โหลด