ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว จังหวัดลำพูน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 28 ก.ย. 65)

28 กันยายน 2565 /

15:26 น. /

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2565 การจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 3- 5 ดาว จังหวัดลำพูน กิจกรรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP 3 – 5 ดาว ตามประกาศจังหวัดลำพูน ลว 7 ก.ค. 65

07 กรกฎาคม 2565 /

10:21 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว จังหวัดลำพูน กิจกรรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 7 ก.ค. 65

07 กรกฎาคม 2565 /

10:14 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว จังหวัดลำพูน กิจกรรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 ก.ค. 65

01 กรกฎาคม 2565 /

10:54 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว จังหวัดลำพูน กิจกรรมพัฒนารูปแบบ ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

30 มิถุนายน 2565 /

10:28 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์และเพิ่มช่องทางการตลาด กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเพิ่มช่องทางการตลาด กิจกรรมย่อยสนับสนุนการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มิถุนายน 2565 /

11:07 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์และเพิ่มช่องทางการตลาด กิจกรรมย่อย สนับสนุนการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 7 มิ.ย. 65)

07 มิถุนายน 2565 /

12:41 น. /

ดาวน์โหลด