ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

16 ตุลาคม 2563 /

19:59 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล กิจกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หัตถกรรม กิจกรรมย่อยการนำเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์/วิพากษณ์และทดสอบตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 สิงหาคม 2562 /

17:27 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล กิจกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหัตถกรรม กิจกรรมย่อยการนำเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์/วิพากษ์และทดสอบตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 สิงหาคม 2562 /

15:22 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล กิจกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหัตถกรรม กิจกรรมย่อยการนำเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์/วิพากษ์และทดสอบตลาด

08 สิงหาคม 2562 /

16:00 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการส่งเสริมการค้าและพัฒนาหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล กิจกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหัตถกรรม กิจกรรมย่อยการนำเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์/วิพากษ์และทดสอบตลาด

06 สิงหาคม 2562 /

16:23 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การบันทึกวิดีโอเทปและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องว่างทีวีและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มิถุนายน 2562 /

16:00 น. /

ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การบันทึกวิดีโอเทป และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีวีและสื่อออนไลน์

13 มิถุนายน 2562 /

17:03 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมหลักโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การบันทึกเทปวิดีโอเทปและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีวีและสื่อออนไลน์

10 มิถุนายน 2562 /

16:37 น. /

ดาวน์โหลด