โครงสร้าง/บุคลากร สพจ.ลำพูน

นางบำเพ็ญ  เมืองมูล
พัฒนาการจังหวัดลำพูน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวสมหมาย  ประทุมเทพ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายณัฐวุฒิ  มณีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกฤษฎา  ง้าวกาเขียว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายประจักษ์จิตร  สายนะที
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยยา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกัญจนพร ตาจินะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเอกสิทธิ์   สันติภาพ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายบังเอินศักดิ์    ปาปวน 
นักการตลาดรุ่นใหม่

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางนิตยา  ดีสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางอภิณห์พร  อินดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเทอดศักดิ์  ศิริสิทธิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปภาวรินทร์  เลิศกุลดิลก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเพ็ญพิชา แสงอาทิตย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกฤษณา  เสาร์สิงห์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางบุปผา อาภากุลอนุ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางชลิตสา  เปี่ยมสุขศรีชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์  แสงตระกัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวธารินี  ดวงสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอรทัย  น้อยคำ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวกาญจนา  วรรณรส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสายสุนีย์  ลาพิงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสิริพิมล  คำลือเกียรติ์
นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ)
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวอัจฉราพร  ปินสว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายวรายุทธ  สมร
นิติกร(พนักงานราชการ)
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวฐานิชดา กันทะธง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายอดิศร  มูลธิ
พนักงานขับรถยนต์

(Visited 26 times, 1 visits today)