โครงสร้าง/บุคลากร สพจ.ลำพูน

นางบำเพ็ญ  เมืองมูล
พัฒนาการจังหวัดลำพูน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางนิตยา  ดีสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายณัฐวุฒิ  มณีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัชนีวรรณ  มาแก้ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวทัศนีวรรณ  พ่อแจ้
นักพัฒนาชุมชน (พนักงานราชการ)

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางปริศนา  สายนะที
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายยศวีร์  คงสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางแสงระวี  มูลเทพ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยยา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกัญจนพร ตาจินะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเอกสิทธิ์   สันติภาพ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพร  ไชยทอง
นักพัฒนาชุมชน (พนักงานราชการ)

นายบังเอินศักดิ์  ปาปวน
นักพัฒนาชุมชน (พนักงานราชการ)

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสุรีย์ศรี  แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางอภิณห์พร  อินดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเทอดศักดิ์  ศิริสิทธิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปภาวรินทร์  เลิศกุลดิลก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเพ็ญพิชา แสงอาทิตย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกฤษณา  เสาร์สิงห์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวพรรณิภา วงค์ต๊ะ
นักพัฒนาชุมชน (พนักงานราชการ)

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางบุปผา อาภากุลอนุ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางชลิตสา  เปี่ยมสุขศรีชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์  แสงตระกัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวธารินี  ดวงสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอรทัย  น้อยคำ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวกาญจนา  วรรณรส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสายสุนีย์  ลาพิงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศศิรดา  ปันกาศ
นักพัฒนาชุมชน (พนักงานราชการ)

นางสาวสิริพิมล  คำลือเกียรติ์
นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ)
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวอัจฉราพร  ปินสว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายวรายุทธ  สมร
นิติกร(พนักงานราชการ)
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวฐานิชดา กันทะธง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสิทธิพงษ์  บัวคล้าย
พนักงานขับรถยนต์

(Visited 26 times, 1 visits today)