โครงสร้าง/บุคลากร

นายเจริญ  สีวาโย
พัฒนาการจังหวัดลำพูน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางบำเพ็ญ  เมืองมูล
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางปานทิพย์  ศรีรัตน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววิราวรรณ  แดงคำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุดารัตน์ วงค์ไชย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวฐิติรัตน์  ลิอุโมงค์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางนวพร ปัญญากรสกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางแสงระวี  มูลเทพ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกรกฎ เตชาวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางวิภารัตน์  สิงห์แก้ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกัญจนพร  ตาจินะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธัญพิมล  คำลือเกียรติ
นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวอัจฉราพร  ปินสว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางปริศนา  สายนะที
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

 นายภาสกร  พรเจริญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอภิณห์พร  อินดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกฤษณา  เสาร์สิงห์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวจันทร์นิภา  รุ่งอินทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสุนิภา  สุภาวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์  แสงตระกัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวอรทัย  น้อยคำ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวธารินี  ดวงสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกาญจนา  วรรณรส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววรารัตน์  กันทะธง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสิทธิพงษ์  บัวคล้าย
พนักงานขับรถยนต์

(Visited 26 times, 1 visits today)