โครงสร้างผู้บริหาร

นางบำเพ็ญ  เมืองมูล

พัฒนาการจังหวัดลำพูน

โทร. 08-4874-0584

กลุ่มงาน/ฝ่าย

นางนิตยา  ดีสุวรรณ์

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทร. 08-1822-5809

นางปริศนา  สายนะที

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร. 08-1822-5805

นางสุรีย์ศรี  แสงสุวรรณ

ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โทร. 08-1822-5814

นางบุปผา  อาภากุลอนุ

ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร. 08-1822-5798

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

นางธนพรรณ  ริยะป่า

พัฒนาการอำเภอเมืองลำพูน

โทร. 08-1822-5821

นายกิติพัฒน์  เกิดคำ

พัฒนาการอำเภอป่าซาง

โทร. 08-1822-5840

นางสาวสมหมาย  ประทุมเทพ

พัฒนาการอำเภอบ้านโฮ่ง

โทร. 08-1822-5835

นางสาวยุภารัตน์  ฟองคำมูล

พัฒนาการอำเภอแม่ทา

โทร. 08-1822-5849

นางวิภารัตน์  สิงห์แก้ว

พัฒนาการอำเภอลี้

โทร. 08-1822-5862

นายธาดา  ธีระวาทิน

พัฒนาการอำเภอทุ่งหัวช้าง

โทร. 08-1822-5834

นางนวพร  ปัญญากรสกุล

พัฒนาการอำเภอบ้านธิ

โทร. 08-1822-5863

นางจุฬาลักษณ์  เอ่งฉ้วน

พัฒนาการอำเภอเวียงหนองล่อง

โทร. 08-1822-5864

(Visited 1 times, 1 visits today)