เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีพัฒนาการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชา มีการแบ่งงานภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ออกเป็น 3 กลุ่ม 1 ฝ่าย และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 8 อำเภอ ได้แก่ 1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 2. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 3. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 4. ฝ่ายอำนวยการ 5. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน  อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านธิ อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซาง อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อัตรากำลัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน  มีอัตรากำลังที่ทั้งหมด  54 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)