ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายศรชัย อินตะเทพ

พัฒนาการจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูน

Provincial Community Development Office of Lamphun

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔" กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ