News and Event

นายศรชัย อินตะเทพ

พัฒนาการจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูน

Provincial Community Development Office of Lamphun

Community Development Department

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔" กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

One Tambon One Product

District Community Development Office News