พช.ลำพูน จัดประชุมพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2565

พช.ลำพูน จัดประชุมพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2565
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. : ที่ ห้องประชุมมหันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2565โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมฯ
ก่อนวาระการประชุม ฝ่ายประสานฯ นำสวดมนต์ไหว้พระ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน นำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2565
มีวาระการประชุม ที่สำคัญดังนี้
1.แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 – 2570)
2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน
3.แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2566 – 2570
4. การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5. แนวทางการจัดทำรายละเอียดประกอบโครงการ (หมวด 300) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
7. การจัดทำบัตรประจำตัวอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)
8.การจัดมหกรรมรวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 (เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน 25 พฤศจิกายน)
9. การจำแนกสถานะครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ตำ่กว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565
10. การทบทวนและยืนยันจำนวนครัวเรือนเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566
11. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)