พช.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบทีวี พช.

พช.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบทีวี พช.
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. : นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ .นางบุปผา อาภากุลอนุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบทีวี พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
มีวาระการประชุมเรื่องสืบเนื่องและเพื่อทราบ ดังต่อไปนี้
-การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566
-สรุปผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณา ลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2565 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565
-การยืนยันยอดลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)