พช.ลำพูน ร่วมอบรมเพิ่มทักษะ KM ถอดบทเรียนโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

พช.ลำพูน ร่วมอบรมเพิ่มทักษะ KM ถอดบทเรียนโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. : นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในการเปิดการอบรม โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมที่ 1 เพิ่มทักษะการจัดการความรู้ กิจกรรมที่ 1.2เพิ่มทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียน และเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ และเครือข่าย นักจัดการความรู้ ให้มีทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียน ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาลตำบลหนองสนม ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ จนท. ศพช. จำนวน 11 แห่ง , จนท. พช. จังหวัดและอำเภอ จำนวน 76 จังหวัด
ในการนี้ นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน จำนวน 2 คน เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ทราบแนวทางในการถอดบทเรียนอย่างมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่องบำบัดทุกข์บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย พื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการอำเภอนำร่องจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
สาระสำคัญในการประชุม ประกอบด้วย
-เทคนิคการถอดบทเรียน
-การใช้เครื่องมือถอดบทเรียนและศึกษาวิจัย แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานฯ
-มอบแนวทางการถอดบทเรียนและศึกษาวิจัย

(Visited 1 times, 1 visits today)