พช.ลำพูน ขอแนะนำ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยอ้อ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

คลิกเพื่อรับชมคลิปกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยอ้อ

ขอแนะนำ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยอ้อ เริ่มต้นจากได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lap Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ได้ดำเนินงานในพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และขยายโอกาสให้สมาชิกในหมู่บ้านมาร่วมกันเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยอ้อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดองค์ความรู้การทำเกษตรปลอดภัย สู่การเป็นเกษตรอินทรีย์โดยการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ผลิตพืชผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

📬ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

☎️เบอร์โทรติดต่อ 081-7839825 , 063-6095120

🔹Facebook : เทวิน จอมพันธ์

🔸Line : 0817839825

#โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์และเพิ่มช่องทาง

>adana escort
>afyon escort
adana escort
adıyaman escort

(Visited 1 times, 1 visits today)