สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565
          วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางเพ็ญศรี กันทะวัง หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชน และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเข้าร่วมประชุมฯ
          มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพืจารณา ดังนี้ 1)การพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 1,111,500 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2)การพิจารณาเงินอุดหนุน จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงิน 318,028 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันยี่สิบแปดบาทถ้วน) 3)การจัดทำแผนติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(Visited 1 times, 1 visits today)