พช.ลำพูน ลงพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น (รอบแรก) ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

พช.ลำพูน ลงพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น (รอบแรก) ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
          วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. : ที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านล้องเครือกวาว หมู่ที่ 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน/หัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด มอบหมายให้ ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมด้วย คณะทำงานฯ ประกอบด้วย นางปริศนา สายนะที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางรัศมี ศรีดาเพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชน และนางกัลยา ประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมี นายวิทวัฒน์ พิกุลทอง ปลัดอำเภอ นางจุฬาลักษณ์ เอ่งฉ้วน พัฒนาการอำเภอเวียงหนองล่อง นายณรงค์ชัย พรมจาริต กำนันตำบลหนองยวง นายประทีป โปธิ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านล้องเครือกวาว นายบุญเดือน คำปาละ รองนายกฯตำบลหนองยวง นางสาวณัฎฐนิชา แปงบุญเลิศ ผู้แทนเกษตรอำเภอเวียงเวียงหนองล่อง นายสายัณห์ แก้วโขง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว นายอำนวย ทานีคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยวง ห้วหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 และนำเสนอข้อมูลฯ ในรูปแบบวีดีทัศน์/Powerpoint และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1)สวนจรินทร เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน 2)วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ครบวงจร
          การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนสำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติรวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย
1) ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
2) ประเภทกลุ่ม/องค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน
3) ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
4) ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ทั้งนี้ อำเภอเวียงหนองล่อง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมคัดสรรฯ ทั้ง 4 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” /บ้านล้องเครือกวาว
หมู่ที่ 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง
2) ประเภทกลุ่ม/องค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน /คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านล้องเครือกวาว
3) ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน /ผู้นำ อช.ชาย นายวิเชียร ปัญญาเหล็ก
/ผู้นำ อช.หญิง นางกาญจนา ฟองฝั้น
4) ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ ตำบลหนองยวง
(Visited 1 times, 1 visits today)