พช.ลำพูน ลงพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น (รอบแรก) ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

พช.ลำพูน ลงพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น (รอบแรก) ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
          วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. : ที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าป๋วย ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน/หัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมด้วย คณะทำงานฯ ประกอบด้วย ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดลำพูน นางปริศนา สายนะที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางนิตยา ดีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางรัศมี ศรีดาเพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชน และนางกัลยา ประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมี นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง นางสาวสมหมาย ประทุมเทพ พัฒนาการอำเภอบ้านโฮ่ง นายวันชัย เดชอูป ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าป๋วย ห้วหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 และนำเสนอข้อมูลฯ ในรูปแบบวีดีทัศน์ และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1)ผลิตภัณฑ์ D-HOP)ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 2)สวนคุณย่า@ป่าป๋วย 3)ฐานเรียนรู้บ้านสมุนไพร
          การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนสำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติรวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย
1) ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
2) ประเภทกลุ่ม/องค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน
3) ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
4) ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           ทั้งนี้ อำเภอบ้านโฮ่ง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมคัดสรรฯ ทั้ง 4 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” /บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 3 ต.บ้านโฮ่ง
2) ประเภทกลุ่ม/องค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน /คณะกรรมการท่องเที่ยวบ้านป่าป๋วย
3) ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน /ผู้นำ อช.ชาย นายวิฑูรย์ อุทเวียง /ผู้นำ อช.หญิง นางนงคราญ สุนิลหงษ์
4) ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ ตำบลบ้านโฮ่ง
(Visited 1 times, 1 visits today)