พช.ลำพูน ดำเนินกิจกรรมประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2564

<ลำพูน> พช.ลำพูน ดำเนินกิจกรรมประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2564
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
>>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน นำโดย นางบำพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมการประเมินเพื่อรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2564 โดยมี นางปริศนา สายนะที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม ฯ ,คณะอนุกรรมกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นกรรมการ มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อให้ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน ใช้เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่ความเข้มแข็ง 2)เพื่อให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมประสานการทำงานการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ณ ห้องประชุมเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
>>โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน มีผู้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 4 ประเภท ประกอบด้วย
1. มาตรฐานผู้นำชุมชน
2. มาตรฐานกลุ่ม/องค์กรชุมชน
3. มาตรฐานเครือข่ายองค์กรชุมชน
4. มาตรฐานชุมชน
>>กลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 8 อำเภอ นำเสนอผลงานการดำเนินงานพร้อมให้ข้อมูล และตอบข้อซักถาม นำเสนอด้วยรูปแบบ Powerpoint หรือวีดีทัศน์ อำเภอละ 15 นาที และคณะกรรมการซักถาม 15 นาที ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อย่างเคร่งครัด
>>สำหรับคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในชุมชน มีตำแหน่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
กลุ่ม / องค์กรชุมชน มีมติของสมาชิกกลุ่ม / องค์กรชุมชน ในการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน มีมติของสมาชิกเครือข่าย ในการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน ชุมชน มีอาณาเขตพื้นที่แน่นอน มีมติประชาคมในการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน
>>ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ 1) ผู้นำชุมชน รู้จักตนเอง สามารถพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง 2.)กลุ่ม/องค์กรชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม รู้จักตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง และ สมาชิก อย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง 3.)เครือข่ายองค์กรชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ประสานการทำงานภายในเครือข่าย รู้จักตนเอง สามารถพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง 4)ชุมชน เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนอย่างมีทิศทาง มีช่องทางสะท้อนปัญหา ความต้องการ ของคนในชุมชน สามารถบริหารจัดการุมชนโดยใช้ทุนทางสังคมของชุมชนและประสานการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาอย่างเหมาะสม นำไปสู่ความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
(Visited 1 times, 1 visits today)