พช.ลำพูน ลงพื้นที่อำเภอบ้านธิ ร่วมทัพแม่บ้านมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอบ้านธิ ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย นำชมงานตามภารกิจพัฒนาชุมชน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.: พช.ลำพูน ลงพื้นที่อำเภอบ้านธิ ร่วมทัพแม่บ้านมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอบ้านธิ ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย นำชมงานตามภารกิจพัฒนาชุมชน

》》นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และคณะ ลงพื้นที่อำเภอบ้านธิ โดยมีนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญ เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุม นายอำเภอบ้านธิ พัฒนาการอำเภอบ้านธิ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านธิ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เครือข่ายองค์กรสตรี ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านธิ ร่วมให้การต้อนรับ
》》 คณะแม่บ้านมหาดไทยมีภารกิจ เยี่ยมครัวเรือนผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสและคนชรา มีการมอบของยังชีพและเงินสงเคราะห์ เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวจำนวน 3 ราย  จากนั้น ทีม พช. ลำพูน ได้นำคณะฯเยี่ยมชมงานตามภารกิจพัฒนาชุมชน ดังนี้
▶️ เยี่ยมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ของ นางชื่นใจ  สายวังจิตร บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านธิ โดยในพื้นที่ที่จะดำเนินการฯ ได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งการปลูกผักสวนครัว ปลูกข้าว ทำปุ๋ยหมัก และมีหนองน้ำ เพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้เพียงพอ
▶️ เยี่ยมครัวเรือนต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมร่วมปลูกผักสวนครัว ณ แปลงปลูกผัก ของ นางสาวจันทร์แก้ว วิชายคำ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านธิ ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ปลูกผักอินทรีย์ การทำฮอร์โมนนมสด และโฮมสเตย์
▶️ เยี่ยมชมการทำข้าวแคบ ณ กลุ่มทำข้าวแคบบ้านป่าปี้ หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านธิ ซึ่งข้าวแคบเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จากกรมการพัฒนาชุมชน และเป็นกลุ่มตัวอย่างในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาประกอบอาชีพ จนประสบผลสำเร็จ และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เป็นที่รู้จัก
▶️ เยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านแพะ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านธิ ในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้แนวทางและคำแนะนำในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แก่คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านแพะ
▶️ เยี่ยมชม “เฮือนข้าวเจ้า” ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านธิ ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตำนาน วิถีชีวิตของคนไทลื้อ

》》จากการลงพื้นที่ เป็นการนำขวัญกำลังใจ และความห่วงใย ส่งให้ชุมชน ได้เห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ทั้งยังเป็นการติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)