พช.ลำพูน : รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันพุธที่  18  พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.00 น.  พช.ลำพูน : รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

>> นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เขตตรวจราชการที่ 15 เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดลำพูน โดยมี นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ

>> เวลา 09.00 น.  ผู้ตรวจราชการฯ ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้แจ้งนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ได้มอบนโยบาย 10 ข้อ ให้มหาดไทยดำเนินการ ได้แก่

1. ให้ความสำคัญกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

2. ขับเคลื่อนการปฏิบัติของจิตอาสา

3. ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่หลังสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”

4. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ด้วยระบบ TPMAP

6. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7. การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

8. ขับเคลื่อนบทบาทศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอให้เป็นกลไกสำคัญในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน

9. การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่

10. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผลดำเนินงานสำคัญของรัฐบาลและส่วนราชการ พร้อมป้องกันไม่ให้เกิดข่าวปลอมหรือ Fake News

โดยเน้นย้ำ ให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง 

>> จากนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

– โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัวและนวัตกรรม

– มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

– กระเช้าของขวัญปีใหม่

– โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

– การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

– การบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

– การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำเพื่อปรับปรุง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

>> เวลา 14.00 น.  ลงพื้นที่อำเภอป่าซาง เยี่ยมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านห้วยอ้อ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง  พร้อมด้วยครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้อนรับและให้ข้อมูล ซึ่งผู้ตรวจราชการฯ ได้สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายเพิ่มเติม พร้อมรับฟังปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานของพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมหาทางออกของปัญหาต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)