พช.ลำพูน : จัดประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา  10.00  น.  พช.ลำพูน : จัดประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 >> นายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี พัฒนาการจังหวัดลำพูน  ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ  พัฒนาการอำเภอ  และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดลำพูน และนโยบายการดำเนินงานจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กล่าวว่า

“ขอให้มุ่งเน้นในประเด็นการปกป้องและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์  เรามีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน อาทิ

– การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

– การดำเนินงาน ชุมชนน้ำพัชรธรรม ตามพระดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ฝายพัชรธรรม ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ฝายพัชรธรรมที่เราจะต้องเข้าไปสร้างความเข้มแข็ง เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำ

และขอให้ทางข้าราชการเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพัฒนาชุมชนได้ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดลำพูนยังมีผู้ด้อยโอกาส มีปัญหาสังคม ปัญหาสภาพครอบครัว ผู้สูงอายุ อยู่เป็นจำนวนมาก ต้องการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ จึงขอฝากทางพัฒนาชุมชน ประสานงานกับทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เข้าไปดูแล  อีกทั้ง การสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19 ทำให้รายได้ของประชาชนลดน้อยลง แรงงานอพยพกลับถิ่นฐาน การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง กรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาทในการดูแลเศรษฐกิจฐานราก ไม่ว่าจะเป็น การทำ โคก หนอง นา โมเดล การดำเนินงาน OTOP สร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องในหมู่บ้าน สามารถยืนด้วยตนเองได้ และงานสำคัญอีกงาน คือ กรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงขอฝากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนดำเนินการ”

>> ในการนี้  นางสาวศศิธร  อินทกุล  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ  โดย นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมฯ กล่าวว่า “การประชุมครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ทบทวนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  ในปีต่อไปจะขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย” และได้นำเสนอความสำเร็จในการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อมา ได้ให้แต่ละกลุ่มงาน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดลำพูน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>> การจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ จำนวน 57 คน ซึ่งในช่วงท้ายของการประชุมฯ ท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อสังเกต และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)