พช.ลำพูน : จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลำพูน

วันที่  9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. พช.ลำพูน : จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลำพูน

 นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลำพูน ณ ห้องเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน  โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานฯ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรับฟัง ทำความเข้าใจในข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” สำหรับนำไปส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดหมู่บ้าน/ชุมชน OTOP นวัตวิถี ให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)