พช.ลำพูน : จัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563 อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

 วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.  พช.ลำพูน : จัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563 อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

>> นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด  ได้แก่ บ้านดอยแช่ หมู่ 13 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน ในงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ อาคารศาลาประชาคม  ศาลากลางจังหวัดลำพูน 

>>  จากนั้น นายสำเริง  ไชยเสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น  39 รางวัล โดยมี นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีรางวัล ดังนี้

1.โล่รางวัล “สิงห์ทอง” แก่ผู้นำ/กลุ่ม/องค์กร ประกอบด้วย

– ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย/หญิง ดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายสมเกียรติ  มูลหนิ้ว และ นางสาวยุพิน  พริ้งเพราะ  ตำบลก้อ อำเภอลี้

– ผู้นำกลุ่มองค์กร/ชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านทาสองท่า ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา

– ผู้นำศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา

– ผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางเสาวณี  กิติศักดิ์  หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน 

2.รางวัลรองชนะเลิศ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 

  • รองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านทรายทอง หมู่ที่ 16 ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน

  • รองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ

 

3.ใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางเสาวลักษณ์  ชมภูกา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน

4.รางวัลผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวรัชนีวรรณ มาแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านธิ

5.รางวัลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น ประเภทกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใหม่จตุจักร  ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน

 

 

6.โล่รางวัลเชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 16 รางวัล ดังนี้

  6.1  ด้านการพัฒนาสตรี ได้แก่

– นางธาราพิมพ์ พิงทร อำเภอเมืองลำพูน

– นางจุไรลักษณ์ เป็นพนัสสัก อำเภอแม่ทา

– นางสาววรรณา หมวกเครือ อำเภอลี้

– นางนงเยาว์ ปัญญากาศ อำเภอป่าซาง

– นางกายทอง เหล่าอนิวรรต อำเภอบ้านโฮ่ง

– นางจันทร์เพ็ญ สุรินทร์ อำเภอเวียงหนองล่อง

– นางบัวเร็ว หาญฤทธิ์ อำเภอบ้านธิ

– นางสาวจิรานุช ปุ๊ดแค อำเภอทุ่งหัวช้าง

  6.2 ด้านการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่

– นางศิณัฐตา พุทธปวน อำเภอเมืองลำพูน

– นางปิยพร ถากาศ อำเภอแม่ทา

– นางชนิตสิรี ชัยเลิศอนันต์ อำเภอลี้

– นางวันเพ็ญ คำปัญโญ อำเภอป่าซาง

– นางสุวคนธ์ เครือสาร อำเภอบ้านโฮ่ง

– นางฉวีวรรณ ยันทะวาย อำเภอเวียงหนองล่อง

– นางระวิวรรณ ปินไชย อำเภอบ้านธิ

– นางสาววรรณภัส กองคำ อำเภอทุ่งหัวช้าง

7. รางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

– ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ทา

– ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาล/ตำบล ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลตะเคียนปม  อำเภอทุ่งหัวช้าง

– ประเภทกลุ่มอาชีพสตรี ได้แก่ กลุ่มสตรีไทยผ้าไหมยกดอก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง

8. รางวัลบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัว “โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” จำนวน 10 รางวัล  ดังนี้

  8.1 ประเภทครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่

– นางใจรักษ์ ทองจินดา อำเภอเมืองลำพูน

– นางอุไร ปัญโญกาศ อำเภอแม่ทา

– นางอำพร วงศ์ตันกาศ อำเภอบ้านโฮ่ง

– นางเกสร เมืองนา อำเภอลี้

– นางบัวผาย มกราเจริญมงคล อำเภอทุ่งหัวช้าง

– นางศรีวิลัย แถมพยัคฆ์ อำเภอป่าซาง

– นางสาวจันทร์แก้ว วิชายคำ อำเภอบ้านธิ

– นางพัชราภรณ์ เชื้อจิตต์ อำเภอเวียงหนองล่อง

 

  8.2 ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน

  8.3 ประเภทคลิปวิดิโอ ได้แก่ นางเกสร เมืองนา อำเภอลี้

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการฯ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้โอวาท แสดงความยินดี ชื่นชม เป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ แก่ผู้เข้ารับรางวัลฯ

 >> ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นำกลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายพัฒนาชุมชน ที่มีผลงานดีเด่น ให้เกิดความภาคภูมิใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  ทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)