@ลำพูน : พช.ลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดลำพูน

วันที่  16  กันยายน  2563  เวลา 14.00 น.  พช.ลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดลำพูน

 >> นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดลำพูน  ในการนี้ นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางบำเพ็ญ  เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัด และร่วมพิจารณา กลไก/ขั้นตอน รูปแบบการดำเนินงาน รวมถึงประเด็นความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ของจังหวัดลำพูน  ณ ห้องประชุมหริภุญชัย (ชั้น 2)  ศาลากลางจังหวัดลำพูน

>> แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เป็นการติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในระดับพื้นที่ ซึ่งเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)