ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

มาตรา 9 (1)  ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

  • ยังไม่มี

มาตรา 9 (2) นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

  • ยังไม่มี

มาตรา 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงในมาตรา 7 วรรคสอง

มาตรา 9 (6)  สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

  • ยังไม่มี

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

          สรุปมติคณะรัฐมนตรี

มาตรส 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

         สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

         ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(Visited 1 times, 1 visits today)