แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน คลิกอ่านรายละเอียด

♦ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิกอ่านรายละเอียด

♦ ประกาศนโนยายการต่อต้านการรับสินบน คลิกอ่านรายละเอียด

♦ ประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน คลิกอ่านรายละเอียด

♦ ประกาศนโยบายเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน คลิกอ่านรายละเอียด

♦ ประกาศมาตรการ แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ คลิกอ่านรายละเอียด

>>  ช่องทางร้องเรียน คลิก

(Visited 1 times, 1 visits today)