ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ดาวน์โหลดแบบรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

แบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์  ข้อเสนอแนะของประชาชน ให้คำปรึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานในการจัดการข้อร้องเรียนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การรับข้อร้องเรียนร้องทุกข์จากผู้รับบริการหรือหน่วยงานที่ส่งข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ ข้อร้องเรียน เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ การส่งข้อร้องเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามประเมินผล การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการยุติเรื่องร้องเรียน

ขอบเขตการให้บริการ

1) การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน

2) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

3) การบริการให้คำปรึกษา

4) งานอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

ช่องทางการเข้าถึงบริการ

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

2) ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 053-511166  โทรสารหมายเลข 053-561206

3) กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์บริเวณหน้าห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

4) ส่งจดหมาย จ่าหน้าถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน  ถนนอินทยงยศ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน 51000

5) ผ่านศูนย์ดำรงธรรม พช. ลิงค์ http://cddata.cdd.go.th/apps/crm/

6) ผ่าน google ฟอร์ม ลิงค์ แจ้งเรื่องร้องเรียน

 วิธีดำเนินการรับเรื่อง / ร้องเรียน ร้องทุกข์ / การให้คำปรึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของเจ้าหน้าที่

  1. การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์/โทรสาร ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

1) อ่านเรื่อง  ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยละเอียด

2) สรุปประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยย่อ แล้วจัดทำบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาตามลำดับ

3) แจ้งให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

4) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ

  1. กรณีผู้ร้องเรียนร้องทุกข์มาด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

1) สอบถามข้อมูลจากผู้ร้องแล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ให้มีสาระสำคัญพอสมควรประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้

2) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องเรียนร้องทุกข์ พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร  หรือความเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะต่างๆ  และให้ลงลายมือชื่อของผู้ร้อง

3) ถ้าเป็นการร้องเรียนร้องทุกข์แทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบอำนาจด้วย/หากผู้ร้อง ไม่ยินยอมลงชื่อมิให้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณาและแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบคำร้อง

4) สรุปประเด็นการร้องเรียนร้องทุกข์ โดยย่อแล้วจัดทำบันทึกข้อความและเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา

5) ส่งหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

6) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ

3  กรณีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ  ดังนี้

1) สอบถามชื่อ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

2) สอบถามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้น

3) ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนที่กล่าวหาผู้อื่นจะต้องสอบถามผู้ร้องให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจน หากผู้ร้องมีข้อมูลเป็นเอกสารขอให้ส่งเอกสารมาเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ก็ได้

4) พิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ว่าสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่ ถ้าดำเนินการได้ ให้รีบประสานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง และหากได้รับคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้แจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป

5) บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ หากผู้ร้องไม่ยินยอมให้ข้อมูลมิให้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคล/นิติบุคคลหรือผู้เกี่ยวข้อง  มิให้เกิดปัญหาการกลั่นแกล้ง และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

6) สรุปประเด็นการร้องเรียนร้องทุกข์  โดยย่อเพื่อจัดทำบันทึกข้อความและเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา

7) ส่งหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

8) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ

ขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

ขั้นตอนที่  1  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ขั้นตอนที่  2  วิเคราะห์เรื่อง แยกเป็น ๒ กรณี

1)  กรณีลักษณะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นบัตรสนเท่ห์ (ไม่มีชื่อ-สกุลผู้ร้อง ไม่มีที่อยู่ผู้ร้อง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถติดต่อได้ ไม่มีพยานหลักฐาน หรือแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจน  ตลอดจนไม่สามารถชี้พยานบุคคลได้แน่นอน) ให้เสนอผู้บังคับบัญชา ไม่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาและจำหน่ายออกจากสารบบ

2) กรณีไม่ใช่บัตรสนเท่ห์ให้ดำเนินการตามวิธีการรับเรื่องข้างต้น

ขั้นตอนที่  3  การส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หนังสือประทับตราแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

1)  ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อพิจารณา

2)  เมื่อผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว ให้จัดส่งตามระบบงานสารบรรณ

3)  แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ

ขั้นตอนที่  4  ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการดำเนินการโดยให้มีสาระสำคัญ ดังนี้

1)  มูลเหตุของปัญหา

2)  การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

3)  แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา

4)  ผลการชี้แจงให้ผู้ร้องทราบ

5)  ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่  5  ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือน  เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

(Visited 1 times, 1 visits today)