คู่มือบริการประชาชน

>> กระบวนการคัดสรรสุดยอด OTOP

กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล-หนึ่งผลิตภัณฑ์

>> การลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP

ลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP

>> การขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

การขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ.

>> การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

>> การขอรับเงินหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาสตรี

ขั้นตอนการขอกู้เงิน

>> การขอรับเงินอุดหนุน (องค์กร,หน่วยงาน) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุน

(Visited 1 times, 1 visits today)