ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การบันทึกวิดีโอเทปและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องว่างทีวีและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มิถุนายน 2562 /

16:00 น. /

ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การบันทึกวิดีโอเทป และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีวีและสื่อออนไลน์

13 มิถุนายน 2562 /

17:03 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

13 มิถุนายน 2562 /

15:29 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมหลักโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การบันทึกเทปวิดีโอเทปและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีวีและสื่อออนไลน์

10 มิถุนายน 2562 /

16:37 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

04 มิถุนายน 2562 /

14:11 น. /

ดาวน์โหลด