ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) เลขประจำตัวสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐

05 มิถุนายน 2560 /

10:41 น. /

ดาวน์โหลด