ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล กิจกรรม(เพิ่มเติม) ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำพูน

08 พฤษภาคม 2561 /

15:36 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) เลขประจำตัวสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐

05 มิถุนายน 2560 /

10:41 น. /

ดาวน์โหลด