ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มีนาคม 2561 /

14:10 น. /

ดาวน์โหลด

ราคากลาง โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาบ้านหนองเงือก

14 กรกฎาคม 2560 /

13:48 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาบ้านหนองเงือก

14 กรกฎาคม 2560 /

13:39 น. /

ดาวน์โหลด