ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล กิจกรรม(เพิ่มเติม) ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำพูน

08 พฤษภาคม 2561 /

15:36 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มีนาคม 2561 /

14:10 น. /

ดาวน์โหลด