28 ตุลาคม 2559 นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เเทนพัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เเละพัฒนาการอำเภอร่วมรับฟังการประชุมชี้เเจงเเนวทางปฏิบัติงานตามเเผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

28 ตุลาคม 2559 /

14:38 น.

26 ตุลาคม 2559 นางศิรินันท์ รักขติวงศ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนเเละขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูน ครั้ง ที่ 4/2559

26 ตุลาคม 2559 /

15:50 น.

26 ตุลาคม 2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มพูนทักษะเเละเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเเละเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดลำพูน

26 ตุลาคม 2559 /

15:48 น.

23 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน โดยนางศิรินันท์ รักขติวงศ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

23 ตุลาคม 2559 /

18:20 น.

23 ตุลาคม 2559 นางศิรินันท์ รักขติวงศ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน รวมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน “ปิยมหาราช ประจำปี 2559”

23 ตุลาคม 2559 /

10:17 น.

21 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.นางศิรินันท์ รักขติวงศ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ เเละนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25

21 ตุลาคม 2559 /

15:42 น.