วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นางอภิญญา โกมลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อประสานเเละสร้างการเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

26 กรกฎาคม 2559 /

10:38 น.

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายอนันต์ เตชะนันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ดำเนินการประชุมระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

26 กรกฎาคม 2559 /

10:32 น.

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการเเทนพัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมห้วหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ร่วมสภากาเเฟ ครั้ง ที่7/2559 จังหวัดลำพูน

26 กรกฎาคม 2559 /

10:31 น.

ันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รกท. พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ/พัฒนาการอำเภอ เเละนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประชุมเพื่อพิจารณาเเละให้ความเห็นชอบโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามป

25 กรกฎาคม 2559 /

10:42 น.

วันที่ 23 ก.ค.59 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 15, 16 เป็นประธานการคัดเลือก “นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น” (นายเทอดศักดิ์ ศิริสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้และคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ปี 2559 จังหวัดลำ

23 กรกฎาคม 2559 /

17:17 น.

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 นางบำเพ็ญ เมืองมูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเครือข่าย OTOP จังหวัดลำพูน นำสินค้า OTOP เข้าจัดจำหน่ายในร้านประชารัฐ สุขใจ ณ ปั๊ม ปตท. (หนองหนาม) เเละ ปั๊ม ปตท. (บ้านกลาง) อำเภอเมือ

20 กรกฎาคม 2559 /

13:33 น.

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการเเทนพัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเเละนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่น

16 กรกฎาคม 2559 /

13:38 น.

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการเเทนพัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานเเละนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม “รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ในวั

15 กรกฎาคม 2559 /

14:53 น.

วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการเเทนพัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ประชุมซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติเเก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับในการขับเคลื่อนเศ

13 กรกฎาคม 2559 /

18:07 น.