โครงสร้าง/บุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

พัฒนาการจังหวัดลำพูน
นางณัฎฐิยาภรณ์  ศรีสุบรรณ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางอาภัสรา  ธงพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

 นายวินัย  ปันดอน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางบำเพ็ญ  เมืองมูล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

นายพิเชิด  โปธิมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิภารัตน์  สิงห์แก้ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางแสงระวี  มูลเทพ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธัญพิมล  คำลือเกียรติ
นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวอัจฉราพร  ปินสว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางอภิญญา  โกมลรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

นางสาวธนิศรา  สุภาษี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิริลักษณ์  นันตา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

ฝ่ายอำนวยการ

นางธนพรรณ  ริยะป่า
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสุภาภรณ์  แสงตระกัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวอรทัย  น้อยคำ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

 

นางสาวกาญจนา  วรรณรส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธารินี  ดวงสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวศรัณย์ภัทร รังษี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววรารัตน์  กันทะธง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายธานินทร์  นิลโขง
พนักงานขับรถยนต์

(Visited 26 times, 1 visits today)