ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่จับเข่าพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อรับฟัง และรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บ้านป่าแป๋ หมู่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่จับเข่าพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อรับฟัง และรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บ้านป่าแป๋ หมู่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน กรมป่าไม้ กรมการปกครองส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน เพื่อรับทราบปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ผู้ใหญ่บ้าน เด็กนักเรียน และประชาชน บ้านป่าแป๋ ให้การต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการ รับฟัง รับทราบปัญหา ของพี่น้องประชาชน ถึงปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาเส้นทางคมนาคมที่ยากลำบาก ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งมีจุดเดียว ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการ การขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด ปัญหาการส่งเสริมอาชีพทอผ้า และปัญหาด้านสาธารณสุขเพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และได้พบปะพูดคุยแบบเป็นกันเอง และเพื่อให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริง ทั้งนี้ ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการ และแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อย่างเร่งด่วน อีกทั้งเพื่อเป็นการสำรวจถึงความต้องการในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม นำไปสู่การแก้ไข และการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ในการนี้ นางบำเพ็ญ เมืองมูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย
นายกิตติพัฒน์ เกิดคำ พัฒนาการอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับฟัง และรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่บ้านป่าแป๋

ภาพ/ข่าว ปชพ. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)