จังหวัดลำพูน คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

จังหวัดลำพูน คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกรรมการคัดสรรฯ
โดยมี นางบำเพ็ญ เมืองมูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ดำเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศษรฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562
ณ วัดทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ซึ่งมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการคัดสรร ได้เเก่

1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง

2.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อ.ช.) ชาย/หญิง ดีเด่น ได้แก่ นายวีรศักดิ์ กองคำ ,นางสาวสุทธิดา นาสา

3.กลุ่ม องค์กรชุมชนเเกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ กลุ่มชาใบหม่อน

4.ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน ระดับตำบล (ศอชต.) ตำบลทุ่งหัวช้าง

ในการนี้ นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
พัฒนาการอำเภอทุ่งหัวช้าง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานกลุ่มองค์กร ประชาชนในพื้นที่
ร่วมต้อนรับให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ และนำคณะกรรมการลงพื้นที่ดูกิจกรรมของกลุ่ม

(Visited 1 times, 1 visits today)