พช.ลำพูน จัดฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.

พช.ลำพูน จัดฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.

วันที่ 8 ม.ค 2562 เวลา 09.00 น.

พัฒนาการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางอภิญญา โกมลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พบปะและมอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. รุ่นที่ 1 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอป่าซาง รวมจำนวน 55 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทของจังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาจังหวัดต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)