พช.ลำพูน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ (Information Security Awareness) ในระดับจังหวัด

พช.ลำพูน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ (Information Security Awareness) ในระดับจังหวัด
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์ และการปฏิบัติในการเสริมสร้างความตระหนักและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ
(Information Security Awareness)
ในระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จำนวน 53 คน โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ เพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกระดับ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งดำเนินโครงการระหว่าง
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมกัซซันพาโนรามา กอล์ฟ คลับ อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำพูน
ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย ได้มีการแบ่งกลุ่มเป็นรายอำเภอ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจำปี 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)