พช.ลำพูน ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

พช.ลำพูน ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จำนวน 53 คน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ
1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนำไปเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
2. เพื่อให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา
ภิบาล
โดยแนวคิดที่พระอาจารย์มอบให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้แก่
1. ระวางใจอย่าให้โกรธ
2. ขอโทษเมื่อทำผิดพลาด
3. ฉลาดในการขอบคุณ
4. ไม่เก็บอารมณ์ขุ่นไว้ในใจ
5. ให้อภัยผู้สำนึกผิดด้วยความเมตตา
6. ทำใจไม่คิดอาฆาตพยาบาท

(Visited 1 times, 1 visits today)