📣📣จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

📣📣จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.
นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2561
โดยมีนางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ทั้งนี้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ได้เสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาอนุมัติเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบกลั่นกรองโครงการจากคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดแล้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)