📣📣จังหวัดลำพูน ประชุมพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

📣📣จังหวัดลำพูน ประชุมพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ และวางแผนการดำเนินงานในเดือนมีนาคม โดยมีวาระในการพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน การดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ โครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ความก้าวหน้าในการบันทึกและอัพโหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)