📣📣จังหวัดลำพูน ประชุมเตรียมการ จัดวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2561

📣📣จังหวัดลำพูน ประชุมเตรียมการ
จัดวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน
พัฒนาการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้
นางบำเพ็ญ เมืองมูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ดำเนินการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูน (กพสจ.) ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด เพื่อเตรียมการจัดวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน
โดยกิจกรรมในวันสตรีสากล ประกอบด้วย การเดินขบวนของสตรีแต่ละอำเภอ, การจัดนิทรรศการ กิจกรรมสาธิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการมอบโล่เชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น อำเภอละ 2 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)