จังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุน รุ่นที่ 1

จังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุน รุ่นที่ 1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน ร่วมพบปะและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุน รุ่นที่ 1
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน จำนวน 396 หมู่บ้านๆละ 1 คน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561ดำเนินการจัดประชุมฯ จำนวน 3 รุ่นละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 13 -21 ก.พ. 2561
โดยวันที่ 13 -14 ก.พ. 2561 ดำเนินการรุ่นที่ 1 รวมจำนวน 179 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)