จังหวัดลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “หัตถกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่สากล”

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน พัฒนาการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางบำเพ็ญ เมืองมูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “หัตถกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่สากล” ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบงาน Otop โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงาน “หัตถกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่สากล” ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2560
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 แจ่มฟ้าช้อปป้องมอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสู่สากล โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 50 ราย เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)